Terminarz wyborczy

fot. www.torun.pl
W związku z wyborami na prezydenta RP, które odbędą się 28 czerwca 2020 r. osoby, które wyrażają chęć głosowania korespondencyjnego, dopisać się do spisu wyborców, pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub głosować przez pełnomocnika, muszą pamiętać o dotrzymaniu terminów załatwienia tych formalności.
REKLAMA

Głosowanie korespondencyjne

Chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach na Prezydenta RP można zgłosić tylko do 16 czerwca. W weekend działały specjalne punkty, gdzie można było to zrobić. 15 i 16 czerwca chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić jedynie w następujących miejscach:

  • Wydział Spraw Administracyjnych UMT, ul. Batorego 38/40, w godzinach 7.30-17.00
  • Punky Informacyjny UMT w Centrum Handlowym Plaza, ul. Broniewskiego 90, w godzinach 9.00-21.00
  • Punkt Informacyjny UMT w Centrum Handlowym Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, w godzinach 9.00-21.00

UWAGA!
W przypadku załatwiania sprawy w Wydziale Spraw Administracyjnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty: tel. 56 611 83 52, 56 611 83 58 lub e-mail: wsa@um.torun.pl. Do PIUM-ów można przyjść bez rezerwacji.

W każdym przypadku należy zachować rygory sanitarne, w tym także dystans 2 metrów pomiędzy osobami.

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Sprawę można także załatwić bez przychodzenia do urzędu - za pomocą Internetu - korzystając z platformy ePUAP lub poprzez podpisanie wypełnionego w Wordzie formularza profilem/podpisem zaufanym i przesłanie pliku wraz z takim podpisem elektronicznym do urzędu miasta. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie za pomocą rządowego serwisu obywatel.gov.pl. Jeżeli nie masz profilu/podpisu zaufanego - możesz go łatwo uzyskać, nawet bez wychodzenia z domu - wejdź na stronę Profil Zaufany.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 26 czerwca 2020 r.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tura), jeżeli wyborca będzie zmieniał miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania, nie później jednak niż 10 lipca 2020 r.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego
zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego
zamieszkania.

Do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

Jak złożyć wniosek:
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Wypełniony wniosek możesz złożyć:
- osobiście w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia,
- pisemnie na adres: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia,
ul. Stefana Batorego 38/40, 87-100 Toruń,
- w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej:
ePUAP/UMTorun/SkrytkaESP
3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

UWAGA!
W przypadku załatwiania sprawy w Wydziale Spraw Administracyjnych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty: tel. 56 611 83 52, 56 611 83 58 lub e-mail: wsa@um.torun.pl

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym zameldowany na pobyt czasowy)
- wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
- nigdzie niezamieszkały
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży w urzędzie pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r.

Dopisanie do spisu wyborców ma charakter jednorazowy. Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Uwaga:

Osoby dopisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu pobytu stałego zamieszkania, będzie możliwe po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jak złożyć wniosek:
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożony w biurze podawczym urzędu) z zastrzeżeniem, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu może zostać również przesłany w formie elektronicznej (za pomocą platformy ePUAP). Niedopuszczalne jest natomiast doręczenie tych dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

W przypadku wniosku o dopisanie do spisu wyborców należy skorzystać z tych form kontaktu z urzędem, które ograniczają kontakt bezpośredni. Korespondencję można złożyć również w specjalnie do tego przeznaczonej skrzynce na korespondencję, zlokalizowanej w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych przy ul. Stefana Batorego Urzędu Miasta Torunia, ul. Stefana Batorego 38/40.
Telefony do kontaktu: (56) 61 18 326, 61 18 327.

Głosowanie przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się najpóźniej do 19 czerwca br. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego
głosowania, jeżeli będzie przeprowadzone. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu głosowania najpóźniej do 3 lipca 2020 r.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej do 26 czerwca br. oświadczenia prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem że pełnomocnik nie oddał głosu.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat).
4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem –
w przypadku gdy osoba, ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Jak złożyć wniosek:
Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, ul. Stefana Batorego 38/40, w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, tel. (56) 611 83 50; - 8358, - 8349 (tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie)

Do pobrania:

Szczegółowe informacje na temat wyborów i głosowania w Toruniu TUTAJ

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-09-19 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-24 15:00
miejsce
KLUB OD NOWA, Toruń, ul. Gagarina 37a
wstęp biletowany
kiedy
2021-09-26 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-01 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany