Mieszkanie dla absolwenta - edycja 2020

fot. www.torun.pl
W ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” Toruń przeznacza każdego roku nie więcej, jak pięć mieszkań dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Zasady programu
O mieszkanie ubiegać się może każdy absolwent poniżej 30. roku życia, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie Torunia. Są to mieszkania o wysokim standardzie, wyznaczone w nowo realizowanym budownictwie mieszkaniowym lub wyremontowane. Lokale rozproszone będą po całym Toruniu, wielkość zależy od potrzeb potencjalnego najemcy.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek o „Mieszkanie dla absolwenta” złożyć może toruński absolwent, który:
•    nie ukończył 30. roku życia i posiada status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu (ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia);
•    jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jeśli miejscem świadczenia pracy jest miasto Toruń;
•    ukończył studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
•    prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydał publikacje naukowe, dokonał zgłoszenia patentowego, przeprowadził projekt badawczy lub prowadził prelekcje na konferencjach naukowych;
•    nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń.

Kiedy i gdzie składać wniosek?
Wnioski należy składać najpóźniej do 31 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 lub w wybranym Punkcie Informacyjnym Urzędu przy: ul. Grudziądzkiej 126b, ul. Poznańskiej 52 czy ul. Dziewulskiego 38. Punkty Informacyjne UMT czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Weryfikacji formalnej wniosków dokonuje Biuro Mieszkalnictwa UMT z siedzibą przy ul. Legionów 220 w terminie do 31 sierpnia każdego roku. Druk wniosku wraz z oświadczeniem absolwenta do pobrania w załączniku.

Kto ocenia wnioski?
Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, podlegają ocenie merytorycznej przez Komisję do spraw Realizacji Programu Absolwent, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia. Składa się z 7 członków, w tym z trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia; jednego przedstawiciela Rady Miasta Torunia, wskazanego przez Radę odrębną uchwałą; z trzech przedstawicieli pracowników naukowych uczelni wyższych Torunia desygnowanych – na pisemny wniosek Prezydenta Miasta Torunia- przez Rektorów. Zatwierdzona lista kandydatów stanowi podstawę do zawarcia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umowy najmu lokalu mieszkalnego z absolwentem.

Na jak długo zawierana jest umowa?
Umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” zawierana jest na 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. Ponadto Absolwent po upływie każdego roku od dnia zawarcia umowy najmu składa zaświadczenie o zatrudnieniu. Po zakończeniu umowy najmu zawartej na czas określony, która trwała co najmniej 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta Torunia, można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas nieokreślony.

Akty prawne – do pobrania:
1.    Uchwała Rady Miasta Torunia nr  890/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń" z 23.10.2014 r.
2.    Zarządzenie nr 217 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.07.2019 r. w sprawie  powołania   Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent  i zatwierdzenia  Regulaminu jej Pracy.
3.    Zarządzenie nr 108 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.06.2020 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie  powołania   Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent  i zatwierdzenia  Regulaminu jej Pracy.

Do pobrania:

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
2607
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-11-29 19:00
miejsce
OD NOWA - Nowa sala...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-04 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany