Dotacje na odnowę zabytków

fot. www.torun.pl / Wojtek Szabelski
Do 30 listopada 2020 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2021 lub zostały przeprowadzone w roku 2020.
REKLAMA

Możliwość wspierania przez miasto remontów i prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, które należą do osób prywatnych, kościoła, oraz instytucji publicznych i społecznych, wprowadziła Rada Miasta Torunia uchwałą Nr 952/18 z dnia 18 października 2018 r. W roku 2019 uchwałą Nr 241/19 z dnia 10 października 2019 r. zmieniono termin naboru wniosków, na aktualnie obowiązujący.

Dotacja może być udzielona na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

BMKZ może udzielić dotacji w wysokości:

1) do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy zabytku znajdującym się gminnej ewidencji zabytków położonym w granicach obszarów wpisanych do rejestru zabytków;

3) do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót przy pozostałych zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Informacje czy dana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz czy jest położona na obszarze wpisanym do rejestru zabytków są udostępnione na odpowiednich stronach internetowych:

Formularze wniosków oraz informacje o zasadach ich przygotowania, można pobrać na stronie internetowej urzędu - pobierz klikając tutaj - oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a w Toruniu, tel. 56 611 87 95.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r., w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2/2a lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w formie papierowej – osobiście lub pocztą (o dacie złożenie wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Torunia). Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia dla oceny wniosku.

Uwaga:

W świetle obowiązujących w Urzędzie Miasta Torunia zasad przestrzegania rygoru sanitarnego, wizyty osobiste w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Podmurnej 2/2a są możliwe WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie –  tel. 56 611 87 95 lub mailowo – e-mail: bmkz@um.torun.pl). Kompletne wnioski o dotację można również składać w urnach na korespondencję wystawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 25, ul. Grudziądzkiej 126 b i ul. Batorego 38/40.

fot. Wojtek Szabelski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
13657
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-12-28 17:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-31 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-31 20:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-31 20:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany