Stypendia dla studentów

fot. www.torun.pl / Sławomir Kowalski
86 studentów toruńskich uczelni wyższych otrzyma w roku akademickim 2019/2020 stypendium w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
595
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu przy ul. Przedzamcze 11/15.

O przyznanie stypendium ubiegało się 197 studentów toruńskich szkół wyższych, wśród których 17 rozpoczęło studia w 2019 roku.

Stypendium na start mogą uzyskać kandydaci spełniający łącznie warunki: świadectwo ukończenia szkoły otrzymali nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0 oraz posiadają inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły; zamieszkują w Toruniu; w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończyli 26 lat.

Natomiast o stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie warunki: zaliczyli co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię; nie powtarzają roku; nie przebywają na urlopie, za wyjątkiem urlopu przysługującego na podstawie regulaminu uczelni w związku z macierzyństwem lub ojcostwem; studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; zamieszkują w Toruniu; w roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończyli 26 lat.

Od tego roku wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, przy czym liczba stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium w wysokości 600 zł może stanowić co najwyżej 10% wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów.

Na rok akademicki 2019/2020 Prezydent przyznał 86 stypendiów, w tym 11 stypendiów na start w wysokości 500 zł miesięcznie oraz 75 stypendiów naukowych, w tym (z uwagi na prowadzenie działalności naukowej wnoszącej znaczący wkład w rozwój nauki) 2 stypendia w wysokości 600 zł miesięcznie oraz 73 stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego, tj. na 9 miesięcy, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego; studentowi kierunku, którego tok nauczania przewiduje zakończenie studiów w terminie wcześniejszym niż 30 czerwca, stypendium wypłaca się nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym następuje zakończenie studiów.

Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi 129 600 zł.

Spośród złożonych wszystkich wniosków o stypendium 43 nie spełniły warunków jego przyznania. Najczęściej o nieprzyznaniu stypendium decydowały: w przypadku stypendium na start: brak tytułu laureata lub finalisty, brak innych szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie, załączenie niepoświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, brak oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, złożenie wniosku niezgodnego z obowiązującym wzorem, brak dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Torunia; w przypadku stypendium naukowego średnia ocen w ostatnim roku studiów niższa niż 4,5, brak działalności naukowej lub artystycznej, złożenie wniosku  niezgodnego z obowiązującym wzorem, załączenie niepoświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, brak oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Torunia.

Zasady udzielania stypendium reguluje uchwała Rady Miasta Torunia nr 218/19 z dnia 12 września 2019 r. Rady Miasta Torunia z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
595
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-30 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 19:00
miejsce
Arena Toruń, Toruń, ul. Gen. J....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany