5 czerwiec 2019

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego na eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy

fot. nadesłane
Już wkrótce o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej mogą ubiegać się wszystkie podmioty z województwa z wyłączeniem tylko osób fizycznych. Projekty znajdujące się w pakiecie dofinansowań mają dotyczyć między innymi opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy czy działań prowadzących do wdrożenia rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników.
REKLAMA
W związku z planowanym na lipiec br. ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów dotyczących eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy, 3 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę i działania prozdrowotne w celu wypracowania standardów zapobiegania chorobom w lokalnych zakładach pracy. Obecni na konferencji eksperci  zwracali uwagę na ogromne korzyści wynikające z obejmowania pracowników programami profilaktyki zdrowotnej, przy czym to właśnie szczepienia ochronne zostały ocenione jako wysoko efektowne kosztowo, gdyż rosnąca liczba absencji pracowniczych przekłada się na wzrost kosztów ponoszonych zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez budżet państwa.

Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze, pneumokoki i meningokoki. Nie zabrakło również informacji o prawach
i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa. Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skuteczności rodzaju interwencji.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych, a także korzyści płynących z wprowadzania programów zdrowotnych w miejscu pracy. Eksperci poinformowali również jak pozyskać przyznawane w województwie środki na finansowanie działań prozdrowotnych, które często ze względu na ograniczone możliwości budżetowe pracodawców są odkładane w czasie.

Rosnąca absencja chorobowa wywoływana przez różnego rodzaju choroby, w tym również  łatwo rozprzestrzeniające się w skupiskach ludzkich choroby zakaźne, generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza również stałe zmiany w organizacji pracy. Z danych raportu  pt.: „Szczepienia przeciw pneumokokom w populacji osób dorosłych w Polsce. Analiza bieżąca” wynika, że absencja chorobowa istotnie maleje po szczepieniach przeciw pneumokokom (w pierwszym roku o 18%, w drugim – o 21,4%). Wśród chorych ze schorzeniami dolnych dróg oddechowych absencja chorobowa spada w stosunku do absencji notowanej przed szczepieniem odpowiednio o 23 i 60,3%. Spadek dotyczy nie tylko całkowitej liczby dni zwolnienia lekarskiego w roku, ale także liczby pacjentów korzystających ze zwolnień. Biorąc do analizy koszt pośredni jednego dnia nieobecności pracy (wg rachunku po czynnikach kosztów produkcji – ok. 300 zł) średnie zmniejszenie kosztów pośrednich na jednego zawodowo aktywnego szczepionego w pierwszym roku po szczepieniu wynosi 173 zł, a w drugim – 204 zł, dla chorób dolnych dróg oddechowych odpowiednio: 886 i 2307 zł.

Wiele zakładów pracy zatrudnia również osoby, które pracują w terenie. To z kolei naraża je na innego rodzaju choroby zakaźne – Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM) czy Boleriozę.

- W okresie zimowym kleszcze przebywają pod ściółką leśną, ale wraz ze wzrostem temperatury ich aktywność dynamicznie wzrasta. W czerwcu obserwowana jest najwyższa zachorowalność na KZM, czyli na miesiąc po najwyższej aktywności pasożytów, która najczęściej przypada na maj. Społeczeństwo, w tym również pracodawców należy uświadamiać o ogromnym zagrożeniu jakie niosą te pasożyty, gdyż na ich ukąszenia narażone są nie tylko osoby pracujące w terenach zalesionych, ale również przebywające w ramach rekreacji w parkach czy innych terenach zielonych. Oprócz KZM, przed którym można już skutecznie zabezpieczać się dzięki dostępnym szczepieniom, jest również Borelioza. Niestety w przypadku tej choroby zakaźnej leczenie odbywa się jedynie poprzez antybiotykoterapię – poinformowała dr n. med. Małgorzata Bednarek z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Wirus KZM (wariant środkowoeuropejski) zaliczany jest do trzeciej z czterech grup zagrożenia. Zalicza się do niej czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne oraz zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

- Znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia zaczynają już dostrzegać pracodawcy. Lasy Państwowe w ponadzakładowym układzie zbiorowym zapewniają wszystkim pracownikom stałą ochronę zdrowia przed zakaźnymi czynnikami środowiska pracy poprzez wprowadzenie możliwości szczepienia się przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu i diagnostyki w kierunku Boreliozy. Koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy oraz preparatów do tych szczepień ponosi pracodawca z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia – poinformowała Paulina Kumkowska, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Obecnie Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje programy polityki zdrowotnej, które dotyczą profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych, program wykrywania zakażeń WZW B i C oraz program zapobiegania upadkom dla seniorów czy Kujawsko-Pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Obecnie pojawiła się też okazja dla pracodawców by pozyskać środki na działania w obszarze zdrowia.

- Niezależnie od rodzaju interwencji bez wątpienia warto dbać o zdrowie pracowników. Przemawiają  za tym zarówno argumenty epidemiologiczne, prawne jak również finansowe. To w jaki sposób można zabezpieczyć zdrowie w miejscu pracy zależy od wielu czynników, takich jak na przykład specyfika przedsiębiorstwa czy jego lokalizacja. Pracodawca ma podstawowe obowiązki wobec swojego pracownika. Musi umieć ocenić i informować o  ryzyku zdrowotnym występującym na stanowisku pracy, przekazywać informacje o sposobach ochrony przed nim a także kierować pracowników na badania profilaktyczne celem wykrycia przeciwwskazań do pracy. Zachęcam wszystkich pracodawców  do podjęcia takich działań, szczególnie teraz kiedy Urząd Marszałkowski planuje ogłoszenie konkursu  na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów dot. eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy – podsumował Michał Brzeziński, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Jednym ze sposobów na finansowanie działań profilaktycznych są środki unijne. Obecna perspektywa finansowa 2014 - 2020 w województwie kujawsko-pomorskim obejmuje swoim finasowaniem m.in. obszar zdrowia. Przykładowe działania w obszarze zdrowia, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to m.in: wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy, wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Pracodawcy samodzielnie lub przy współpracy z samorządami, organizacjami samorządowymi lub podmiotami leczniczymi mogą ubiegać się o środki na prowadzenie działań profilaktycznych wśród swoich pracowników. – dodała  Edyta Masłowska-Parafian, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” ds. Funduszy Unijnych.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Fundację „Aby Żyć” w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

Współorganizatorami konferencji jest:

Fundacja „Aby Żyć” powstała w 2007 roku. Inspiracją dla powstania Fundacji „Aby Żyć” była choroba wywołana przez meningokoki najbliższego członka rodziny jej założyciela i prezesa – Andrzeja Kuczary . Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, która edukuje i wspiera działania mające na celu zapobieganie chorobom wywołanym przez pneumokoki, meningokoki oraz wirusy, które powodują Kleszczowe Zapalenie Mózgu. Od  wielu lat wspiera swoim głosem doradczym działalność projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, zapewniając jego społeczny i edukacyjny charakter.

„Zdrowie Człowiek Profilaktyka” – projekt  skierowany do przedstawicieli samorządów i pracodawców, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w przedsiębiorstwach z całej Polski. Celem inicjatywy jest zwracanie uwagi na potrzebę angażowania się w profilaktykę chorób zakaźnych (zestawienie kosztów chorób z kosztami działań profilaktycznych), edukacja nt. priorytetowych obszarów zdrowotnych (na czym warto się skupić, w co inwestować), budowa motywacji do inwestowania w programy profilaktyczne, wskazywanie korzyści płynących z inwestycji  w profilaktykę chorób (np. wizerunkowych, ekonomicznych, biznesowych, zdrowotnych, rekrutacyjnych), dostarczanie praktycznych narzędzi, które ułatwią efektywne wdrażanie, przeprowadzenie i ewaluację działań oraz dostarczanie praktycznej wiedzy nt. pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji działań z zakresu profilaktyki ze środków unijnych.
Na stronie internetowej www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl dostępne są gotowe rozwiązania dla pracodawców. Oprócz analiz  i danych statystycznych oraz regulacji prawnych można znaleźć tam przykłady działań, dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w tym informacje o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel – zbudowanie zdrowego miejsca pracy. W ramach programu oferowane jest również wsparcie ekspertów w kompleksowym planowaniu i wdrażaniu programów profilaktyki zdrowotnej w firmie. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2019-10-15 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2019-10-15 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2019-10-16 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2019-10-17 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.