Weź dotację, zatrzymaj wodę

fot. www.torun.pl / Sławomir Kowalski
W poniedziałek 13 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
REKLAMA

Zgodnie z przyjętą 18 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miasta Torunia (link do uchwały), mieszkańcy Torunia (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy) będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów poniesionych na inwestycje związane z małą retencją. Nabór wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 13 lipca 2020 r. i potrwa do 3 sierpnia 2020 r.

W roku 2020 w budżecie Miasta Torunia na realizację zadania przeznaczono 400 000 zł. Jest to program pilotażowy, koordynowany przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinasowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania obejmujących:
1) koszty zakupu, wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,
2) koszty remontu istniejącego systemu do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w celu poprawienia jego sprawności.

Zadania objęte dofinansowaniem:
1) trwale związany z nieruchomością naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia rynny,
2) podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,
3) system bioretencji, służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze, jak i okresowe zalanie oraz niezbędne rury drenażowe i przelewowe, np. ogrody deszczowe, muldy chłonne, oczka wodne,
4) system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe, z wyłączeniem wód pochodzących z odwodnienia dróg i parkingów, składający się z kompletnej instalacji służącej do zbierania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z powierzchni nieprzepuszczalnych,
5) system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych i ogrodów za pomocą wody zebranej podczas opadu lub roztopów w specjalnym zbiorniku do tego przeznaczonym.

Dotacja będzie przyznawana na wniosek, raz na daną nieruchomość. Pod uwagę będą wzięte następujące kryteria: termin wpływu wniosku do urzędu, wielkość efektu ekologicznego.

Pozyskane środki nie mogą być przeznaczone na opracowanie dokumentacji, realizację zadania niegwarantującego trwałego efektu, finansowanie transportu towarów wykorzystywanych do realizacji zadania.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
1. osoby fizyczne,
2. wspólnoty mieszkaniowe,
3. osoby prawne,
4. przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą)
posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położnych w granicach administracyjnych Torunia.

Wysokość dotacji wynosić będzie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania, z zastrzeżeniem:

1.  na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny:
- 200 zł- zbiornik do pojemności 200-300 l,
- 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300-400 l,
- 500 zł - zbiornik o pojemności powyżej 400-500 l,

- 700 zł - zbiornik o pojemności powyżej 500 l,

2.  na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe:
- 4500 zł – zbiornik o pojemności do 5 m³,
- 7000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 5 m³ do 10 m³,
- 8000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m³,

3.  na wykonanie systemu bioretencji (wykorzystującego wody opadowe i roztopowe) o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

4. na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) z powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł,

5. na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej o powierzchni minimum 100 m² dla osób fizycznych i 500 m² dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców może wynieść nie więcej niż 9000 zł.

Wzór wniosku wraz z formularzami niezbędnymi do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępny w sekcji „Załączniki” do tego ogłoszenia, a także na stronie: http://bip.torun.pl/umt_wydz.php?Kod=21&BaP=Wydz oraz w Wydziale Środowiska i Ekologii, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń.

DO POBRANIA:
1. Wniosek o dotację
2. Wniosek o rozliczenie środków

Wnioski wraz załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji:
a. w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia
b. lub w wersji papierowej przesłać na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Ekologii, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
c. lub przesłać w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu: ePUAP/UMTorun/skrytka – w tym przypadku należy skorzystać z formularza „Wyślij pismo ogólne” dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i przesłać elektronicznie do Urzędu Miasta Torunia komplet dokumentów (wniosek plus załączniki) podpisanych elektronicznie, jako załączniki do pisma ogólnego.
Wykaz Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia - TUTAJ.

Kompletne i prawidłowo wypełnione pod względem formalnym i merytorycznym wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku beneficjent zostanie poinformowany w terminie 14 dni liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinasowania można uzyskać w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia pod numerem telefonu (56) 611 86 93.

Fot. Sławomir Kowalski

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-01-30 16:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-12 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2021-03-05 19:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany