Przyszłość rynku pracy w Toruniu

fot. www.torun.pl
Ruszają konsultacje społeczne dotyczące wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. Każdy mieszkaniec Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie.
REKLAMA
Dlaczego temat jest ważny?
Rynek pracy stanowi bardzo ważną część systemu gospodarczego. To tutaj następuje połączenie oraz wymiana podaży i popytu na pracę. To tutaj również kształtują się relacje dotyczące zatrudnienia, bezrobocia, wynagrodzenia oraz organizacji pracy.

Toruń plasuje się na drugim miejscu w województwie pod względem najniższego bezrobocia, zaraz za Bydgoszczą. Jednakże stan epidemii, który odcisnął swoje piętno na wszystkich rynkach pracy, tj. wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, spowodował wzrost bezrobocia w naszym mieście, w ostatnim roku. W 2019 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła 3,9 tys., natomiast w 2020 r. – już 4,4 tys.

Badania i analizy rynku pracy wskazują, że najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na stan bezrobocia są:
•    postępujący proces starzenia się społeczeństwa,
•    sukcesywny spadek liczby i udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym,
•    niska jakość ofert pracy (niskie płace, niestabilność zatrudnienia, brak pozapłacowych form wsparcia, nietypowe godziny pracy),
•    trudności w przystosowaniu do zmian technologicznych, głównie cyfryzacji,
•    wzrost emigracji zarobkowej mieszkańców regionu, w szczególności zagranicznych,
•    niska motywacja zatrudnieniowa,
•    wzrost migrantów zarobkowych, pracujących często za niższą płacę.

Rynek pracy w Toruniu skupia zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Zdecydowanie dominują w nim najmniejsze podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Ich udział w rynku pracy jest największy. W sektorze publicznym w styczniu 2020 r. wyniósł on 60,14%, a w sektorze prywatnym aż 96,80%. Natomiast najmniejszy jest udział dużych podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników. W sektorze publicznym wyniósł on 3,42%, a sektorze prywatnym tylko 0,10%. Wśród wszystkich podmiotów, bez względu na wielkość zatrudnienia, dominuje sektor prywatny – jego rola w kształtowaniu rynku pracy jest kluczowa.

Zatrudnienie na rynku pracy Torunia jest również zróżnicowane ze względu na rodzaj branż, w jakich pracodawcy prowadzą działalność. W przeciągu ostatnich 10 lat nastąpiła zmiana rodzaju branży dominującej. W 2009 r. najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym. Natomiast w 2019 r. największy udział w zatrudnieniu miał handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli. Poza tymi branżami wzrost zatrudnienia wystąpił również w obszarach, tj.:
•    działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (137%),
•    informacja i komunikacja (135%),
•    transport i gospodarka magazynowa (123%),
•    administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (115%),
•    działalność finansowa i ubezpieczeniowa (112%),
•    działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (110%),
•    działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (107%).

Przeprowadzona dla toruńskiego rynku pracy analiza SWOT (str. 122-125, Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027) wskazała kierunki, cele oraz konkretne działania, które należy wdrożyć w celu poprawy jego sytuacji, w odniesieniu do wszystkich podmiotów, tj. pracowników i pracodawców.

Do głównych celów zawartych w strategii należą:
1.    Wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy,
2.    Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców,
3.    Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy,
4.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych z uwzględnieniem potrzeb pracodawców,
5.    Wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
6.    Wspieranie start-upów zakładanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
7.    Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z rynku pracy,
8.    Wspieranie i promowanie podmiotów ekonomii społecznej,
9.    Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych do kształcenia kadr dla gospodarki,
10.    Wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy i promocja kształcenia dostosowanego do wyzwań współczesnego rynku pracy.


Jak powstawał dokument?
Prace nad wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 rozpoczęły się w sierpniu 2020 roku. Wówczas do to jej opracowania powołany został zespół składający się z przedstawicieli: Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Centrum Wsparcia Biznesu, Rady Miasta Torunia oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. We wrześniu 2020 r., w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu – Centrum Rozwoju Procesów społecznych Rafał Gorczowski.

Diagnozę rynku pracy w Toruniu przeprowadzono, uwzględniając następujące czynniki:

•    uwarunkowania historyczne,
•    uwarunkowania administracyjne, czyli m.in. liczbę pracujących wg płci, dochody, migracje, infrastrukturę drogową, edukację, kulturę itd.,
•    otoczenie gospodarcze, czyli analizę publicznego i prywatnego sektora pracy oraz otoczenia biznesu i osób fizycznych,
•    analizę sytuacji Torunia na regionalnym rynku pracy (liczba osób bezrobotnych, czynniki wpływające na poziom bezrobocia, analiza lokalnego rynku pracy, wpływ pandemii na rynek pracy),
•    analizę instytucji rynku pracy, tj. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe,
•    analizę publicznych i prywatnych podmiotów tworzących miejsca pracy, w tym szczegółową analizę branżową,
•    charakterystykę osób bezrobotnych,

Oprócz diagnozy, przeprowadzono również badanie wśród 100 pracodawców, z zachowaniem reprezentatywności. Celem badania było zebranie informacji o sytuacji toruńskich pracodawców sektora prywatnego i określenie barier uniemożliwiających im tworzenie nowych miejsc pracy oraz poznanie ich subiektywnego spojrzenia na własną sytuację w obliczu wymagań, jakie stawia dzisiejsza sytuacja ekonomiczna i rynek pracy w Toruniu. Wyniki badania znajdują się na str. 105-114 w Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027

Dodatkowo wykonano szczegółową analizę SWOT, która wskazała moce oraz słabe strony toruńskiego rynku pracy, jak również szanse i zagrożenia jakie tworzy otoczenie rynkowe.

Wszystkie zebrane materiały oraz dane posłużyły do opracowania celów szczegółowych i kierunków działania, których wdrożenie poprawić ma sytuację rynku pracy w naszym mieście.


Co w ramach konsultacji?
Chcemy wspólnie przedyskutować założenia wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027. Każdy mieszkaniec Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne będą wskazówki dotyczące tego, jakie działania należy uwzględnić podczas realizacji celów strategicznych (str. 126-135 w dokumencie).

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

  • Zapoznaj się ze wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 - kliknij, żeby pobrać dokument
  • Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line - 21 kwietnia 2021 r., godz. 9:00-18:30.

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi, zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl. W zgłoszeniu należy podać:
•    imię i nazwisko,
•    adres e-mail,
•    preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w przedziałach czasowych: 9:00-10:30, 10:45-12:15, 12:45-14:15, 14:45-16:15, 17:00-18:30.

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie on-line - liczba osób, które mogą efektywnie brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania on-line, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

  • po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!
  • przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2021 r., do godz. 15:00.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze, prześlij swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl. Czekamy do 4 maja 2021 r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.
 

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2021-10-06 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-07 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-16 18:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-17 16:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany