Powiatowy Urząd Pracy informuje

fot. www.torun.pl / Lech Kamiński
O możliwościach uzyskania jednorazowej pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej, a także umorzenia niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców informuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
819
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
O udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, a jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadzić działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

Szczegółowe informacje - TUTAJ


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej
Wsparcie przysługuje kościelnej osobie prawnej i jej jednostce działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz z odsetkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od tych wynagrodzeń. Jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy.

Warunkiem  uzyskania  wsparcia jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę kościelnej osoby prawnej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Szczegółowe informacje - TUTAJ


Umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielonej w wysokości  do 5000,00 zł nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Fot. Lech Kamiński

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
819
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-10-04 16:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-04 18:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-08 20:00
miejsce
Lizard King, Toruń, ul. Kopernika 3
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany