Kształcenie ustawiczne z dofinansowaniem

fot. www.torun.pl
11 lutego 2020 roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2020.
REKLAMA
Nabór zostanie przeprowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w terminie od 11.02.2020 r. do 14.02.2020 r. Wnioski będzie można składać w godz. 7:30-15:00 w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia przy ul. Mazowieckiej 49a (parter). Kontakt telefoniczny: 56 658 02 23.

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2020 dotyczy:

 • kursów realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, rozpoczynających się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020r.,
 • studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, rozpoczynających się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2020r.,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Środki KFS mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS, ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na rok 2020 tj.:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie (Miasto Toruń) zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Aktualny wniosek wraz z załącznikami i zasady finansowania kosztów kształcenia ustawicznego można pobrać ze strony internetowej urzędu: http://muptorun.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ w zakładce Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Środki będą przyznawane zgodnie z Zasadami przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PUP dla Miasta Torunia w 2020 r., z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełniania wniosku.

Źródło: www.torun.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-02-23 18:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-24 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-28 19:00
miejsce
Aula UMK, Toruń, ul. Gagarina 11
wstęp biletowany