Rusza nabór do Żłobka Miejskiego nr 4

fot. www.torun.pl / Lech Kamińska
Ruszają zapisy do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu. Nabór będzie się odbywał w dniach od 30 czerwca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: zlobek.um.torun.pl   Planowany termin rozpoczęcia działalności żłobka 1 września 2020 r.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
681
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Nabór do placówki realizowany jest w ramach zadania „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka -Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1. Wspieranie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach EFS”.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 1. Po zalogowaniu na stronie zlobek.um.torun.pl złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
 2. Dostarczyć komplet dokumentów do siedziby Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Gen. W. Andersa 21 w Toruniu.

Zgodnie z zasadami rekrutacji udział w projekcie mogą wziąć rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, będący osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się w systemie dziennym na obszarze Miasta Torunia;
 2. są osobą pracującą sprawującą opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 lub osobą bezrobotną lub osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, w tym osobą, które przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 3. udokumentują sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 (kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci);

Pierwszeństwo naboru w rekrutacji mają rodzice/opiekunowie prawni powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.


Kryteria premiujące oraz liczba przyznawanych punktów:

 1. osoby pracujące przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3 / + 3 pkt (na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim);
 2. niskie kwalifikacje zawodowe, brak kompetencji zawodowych / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoły);
 3. brak doświadczenia zawodowego / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego);
 4. zarejestrowanie rodzica/ opiekuna prawnego w PUPdMT jako osoby bezrobotnej / + 1pkt (na podstawie zaświadczenia z PUPdMT lub kopii decyzji z PUPdMT);
 5. korzystanie z pomocy społecznej, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej / + 1 pkt (na podstawie kopii decyzji lub zaświadczenia wydanego przez MOPR)/;
 6. aktualne uczęszczanie rodzeństwa do żłobka / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego);
 7. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych przynajmniejw stopniu umiarkowanym / + 1 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego wydane przez uprawiony organ);
 8. niepełnosprawność dziecka / + 3 pkt (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka  wydanego przez uprawiony organ);
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych min. 3 dzieci  w rodzinie / + 3 pkt (na podstawie aktów urodzenia dzieci/Karty Dużej Rodziny);
 10. samotne rodzicielstwo / + 1 pkt (na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem sytuacji);
 11. dziecko na diecie eliminacyjnej, objęte opieką poradni specjalistycznej lub wymagające szczególnej opieki / + 1 pkt (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).
 12. kolejność zgłoszeń /dostarczenie kompletu dokumentacji rekrutacyjnej do siedziby Żłobka Miejskiego Nr 4/.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 24 lipca 2020 r.  Przyjmowanie dokumentów będzie się odbywać  w każdy wtorek i czwartek w godzinach: od 7:00 do 9:00 oraz od. 15.:00 do 17:00.
W pozostałe dni dokumenty należy składać do skrzynki pocztowej znajdującej się w Żłobku Miejskim nr 4 w Toruniu. Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 31 lipca 2020 r. na tablicach informacyjnych Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Andersa 21. W ciągu trzech dni roboczych   od umieszczenia list (3-5 sierpnia br. w godz. 9:00  -  12:00) rodzic/opiekun prawny ma obowiązek osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług żłobka. Niedopełnienie tego obowiązku  skutkować będzie usunięciem dziecka z listy przyjętych.

W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów, ostatecznie o pozycji na liście przyjętych lub liście rezerwowej zdecyduje kolejność zgłoszenia.

Źródło: www.torun.pl

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
681
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Toruniu

kiedy
2020-09-11 19:30
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-12 17:00
miejsce
Dwór Artusa, Toruń, Rynek...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-13 19:00
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-09-19 16:30
miejsce
Sala Koncertowa CKK Jordanki,...
wstęp biletowany